top of page

แหล่งหัตถกรรมจากหินทรายในพื้นที่อุทยานธรณีโคราชตั้งอยู่บริเวณบ้านลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายหินทรายประดับ และแหล่งแกะสลักหินทรายธรรมชาติที่มีความงดงาม และมีชื่อเสียง ทั้งนี้ การแกะสลักหินทรายได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2540 โดยมีประชาชนบางกลุ่มได้ไปรับจ้างตัดแต่งและแกะสลักหินทราย และฝึกฝนด้วยความพากเพียรอุสาหะ ต่อมาจึงได้นำความรู้จากประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่สนใจ ให้ได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ จึงได้รวมกลุ่มกันและใช้หินทรายแดงซึ่งมีมากในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินของตนเอง มาทำการแกะสลักเป็นรูปเหมือนต่าง ๆ

H_01.jpg

ภาพที่ 23.1 พระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก ฝีมือของชาวบ้านลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว

fig23_2.jpg

ภาพที่ 23.2 ธรรมจักรหินทรายแกะสลัก ฝีมือของชาวบ้านลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว

H_02.jpg

ภาพที่ 23.3 ร้านขายประติมากรรมแกะสลักบริเวณถนนมิตรภาพ

หัตถกรรมจากหินทราย

bottom of page