top of page

จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองแห่งอารยธรรม และมีหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งนี้มักมีความเกี่ยวข้องกับหินทรายเสมอ อาทิ แหล่งภาพเขียนสี วัดเขาจันทน์งาม อำเภอสีคิ้ว ที่ปรากฏ “ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์” บนเพิงผาหิน บอกเล่าว่ามนุษย์ในสมัยโบราณอาศัยหรือการหลบภัยอยู่ตามเพิงถ้ำ คาดว่ามีอายุประมาณ 3,000 – 5,000 ปีก่อน

fig26_1_1.JPG
fig26_1_2.JPG

ภาพที่ 26.1 ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ เขียนด้วยสีแดง อยู่บนหน้าผาสูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร ที่วัดเขาจันทร์งาม

ปราสาทหินพิมาย หรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นโบราณสถานสำคัญ องค์ปรางค์ประธานมีความสูงถึง 28 เมตร เชื่อกันว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยขอมเรืองอำนาจ และอิทธิพลของศาสนาฮินดูแผ่กระจายในภูมิภาค ตัวของปราสาทสร้างด้วยอิฐ หินทรายสีแดง หินทรายสีขาว และศิลาแลง

06.jpg

ภาพที่ 26.2  ปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หินทรายที่นำมาสร้างปราสาทหินคาดว่านำมาจากแหล่งหินตัดบ้านลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว

1000.jpg

ภาพที่ 26.3 หินทรายถูกนำไปใช้เป็นโครงสร้างหลักและหินแกะสลักตกแต่งปราสาทหิน

fig26_4.jpg

ภาพที่ 26.4 บล็อกหินทรายบริเวณแหล่งหินตัดบ้านลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว 

หินทรายและอารยธรรม

bottom of page