top of page

สวนหินเควสตาโคราช (Khorat Cuesta Stone Park) เป็นสวนหินที่จัดแสดงก้อนหินจากพื้นที่อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ที่เกี่ยวข้องกับธรณีสัณฐานเควสตาหรือภูเขาหินทรายลักษณะคล้ายมีดอีโต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในความโดดเด่นด้านภูมิลักษณ์ของอุทยานธรณีโคราช ตั้งอยู่ในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

สวนหินเควสตาโคราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม และสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณียูเนสโก และเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำอุทยานเควสตาโคราช ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมและให้คำแนะนำ อีเมล khoratcuesta@gmail.com

วิชาการ : ผศ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก

ออกแบบ-กราฟฟิก : นางสาวพัสตราภรณ์ กุลนอก

55555.jpg
bottom of page